Menu

Υπηρεσίες Αεροδρομίων

Διαχείριση έργου

Είμαστε σε θέση δράσης σε όλα τα στάδια εγκατάστασης του αεροναυτικού εξοπλισμού. Διασφαλίζουμε ότι πληρούνται τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα, οι περιορισμοί κόστους και τα πρότυπα ποιότητας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Εκπροσώπηση στον πελάτη ως ενιαίο σημείου επαφής με τους εργολάβους
Έλεγχος χρονοδιαγράμματος κατασκευής
Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος παραδοτέων
Επίβλεψη των εργολάβων για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης έργου σύμφωνα με τις λεπτομερείς προδιαγραφές σχεδιασμού και τα αντίστοιχα σχέδια
Επιτόπια επιθεώρηση για να εξασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ορισμούς μεθόδων και τους αναγνωρισμένους κώδικες πρακτικής
Συντονισμός της RFI
Επίλυση των αλλαγών στο πλαίσιο της εξουσιοδοτημένης αρχής
Αναφορές προόδου

Σχεδιασμός / Ενσωμάτωση / Εγκατάσταση

Βοηθάμε τους οργανισμούς των αεροδρομίων να βελτιώσουν την απόδοσή τους στο BHS & HBS, κυρίως μέσω της ανάλυσης των υφιστάμενων προβλημάτων και της ανάπτυξης σχεδίων βελτίωσης. Οι υπηρεσίες μας ποικίλλουν από την παροχή εξωτερικών και αντικειμενικών συμβουλών έως την παροχή εργασίας ως μέλος του προσωπικού του πελάτη κατά τη διάρκεια ενός εφάπαξ έργου, χωρίς να απαιτείται η πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων.

Παρέχουμε:

Μελέτες σκοπιμότητας
Προδιαγραφές λειτουργικού σχεδιασμού
Προδιαγραφές απόδοσης
Έρευνες και ελέγχους
Σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και αξιολογήσεις κινδύνου
Προετοιμασία προσφορών για νέα συστήματα, αναβαθμίσεις και υπηρεσίες συντήρησης
Τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, διαδικασίες συντήρησης
Βελτιστοποίηση ελέγχου για βελτιωμένη απόδοση BHS
Συμβουλές για προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και τις αναβαθμίσεις

Διαχείριση μετάβασης του έργου σε λειτουργία

Η διαχείριση μετάβασης του έργου σε λειτουργία. είναι μια κρίσιμη διαδικασία που διασφαλίζει ότι όλα τα συστήματα και τα στοιχεία ενός αεροδρομίου σχεδιάζονται, εγκαθίστανται, δοκιμάζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αερολιμενικών συστημάτων, καθώς και η μειωμένη από τον ιδιοκτήτη ανοχή σε κατασκευαστικές καθυστερήσεις, οδηγούν στην ανάγκη για πιο αποτελεσματική διαχείριση μετάβασης σε λειτουργία. Αυτό το ρόλο αναλαμβάνει η LAS Solutions.

Η Εταιρεία μας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες ως μέρος μιας επιτυχημένης διοίκησης:

Έλεγχος έργων και έλεγχος αποδοχής υλικών
Κατάλογος ελλείψεων και παρακολούθηση των τεκμηριωμένων καταγραφών
Προετοιμασία, συντονισμός και πιστοποίηση δοκιμών εγκατάστασης, λειτουργίας και επιδόσεων απόδοσης τόσο σε επιμέρους τμήματα όσο και σε συνθήκες πλήρους διασύνδεσηςτων τμημάτων του έργου
Επαλήθευση των εγχειριδίων O & M
Οδηγίες πελάτη και εκθέσεις προόδου

Επιχειρησιακή Διοίκηση & ORAT

Πιστεύουμε ότι η επιτυχής λειτουργία μιας επιχείρησης αερολιμένος είναι ένα σύνθετο έργο  που απαιτεί συνεκτική και αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ των αερολιμενικών επιχειρησιακών λειτουργιών, των αεροπορικών εταιρειών, των χειριστών εδάφους και άλλων επιχειρηματικών  οντοτήτων.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, προσφέρουμε την υποστήριξή και εμπειρία μας στη δημιουργία και διαχείριση ενός λειτουργικού τμήματος για Τεχνικές Υπηρεσίες & Εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Χειρισμού Αποσκευών.Για τα έργα Greenfield, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους και χρόνου μέσω της φάσης της  επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η LAS Solutions αναλαμβάνει το ρόλο του ελεγκτή τεχνικών συστημάτων και της  συντήρησης για όλα τα ειδικά συστήματα που σχετίζονται με το αεροδρόμιο. Παραδείγματα συστημάτων στα οποία είχαμε εργαστεί είναι τα BHS, Γέφυρες Επιβατών, Μονάδες Ισχύος και Οπτικά Συστήματα Προσανατολισμού, καθώς και για τον εξοπλισμό που σχετίζεται με το κτίριο, όπως το Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων, HVAC, Μηχανικά και Ηλεκτρικά Συστήματα.

Συμβουλευτική σε προετοιμασία διαγωνισμών και στην αξιολόγηση προσφορών

Στη LAS Solutions, προσπαθούμε να κατανοήσουμε σε βάθος τα ζητήματα και τις ανάγκες του πελάτη. Τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού μας θα συνεργαστούν στενά με τα τμήματα σας, θα λειτουργήσουν ως μέλη του οργανισμού σας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Καλύπτοντας τις ανάγκες σας, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των υπάρχων δεξιοτήτων και γνώσεων του προσωπικού σας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος και τις καθυστερήσεις.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Εκπόνηση τευχών διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων που σχετίζονται με το αεροδρόμιο
Εκπόνηση τευχών διαγωνισμού για τη λειτουργία και συντήρηση όλων των συστημάτων, που σχετίζονται με αερολιμένες και περιλαμβάνει συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης
Εκπόνηση τευχών διαγωνισμού για συμβάσεις διαχείρισης εγκαταστάσεων
Προετοιμασία του λίστας επιλεγμένων προμηθευτών για τη διανομή των εγγράφων RFT
Υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις
Προετοιμασία ποιοτικών και ποσοτικών διαδικασιών αξιολόγησης

Διαχείριση συντήρησης

Υποστηρίζουμε τον αερολιμένα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της περιόδου εκκίνησης ή των περιόδων αιχμής, όσο απαιτείται. Αυτό επιτυγχάνεται με παροχή συμβουλών στο υπάρχον τμήμα συντήρησης ή με τη δημιουργία και την οργάνωση ενός νέου, αν χρειαστεί.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Οργανωτική δομή
Μεθοδολογία συντήρησης και προγραμματισμό
Βασικές διαδικασίες λειτουργίας και αστοχίας
Τεχνικές ελέγχου της συντήρησης και συστήματα μέτρησης απόδοσης
Διαχείριση και δοκιμή ανταλλακτικών
Δόμηση διαδικασιών αναφοράς
Συμβουλές για τη βελτιστοποίηση και την αναβάθμιση του ελέγχου
Εκπαίδευση του προσωπικού σας
Up