Menu

Περιβάλλον, Ποιότητα, Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Η LAS Solutions Ltd δίνει πάντα προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών μας, στον σεβασμό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επομένως, εγκαθιστούμε και λειτουργούμε ένα Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 και ISO 45001: 2018.

Η προσέγγιση για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία είναι συνεχείς και αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες που εγγυώνται τη συνεπή παρουσία της εταιρείας στον τομέα δραστηριότητάς της:

Διαχείριση έργου. Υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης και Υποστήριξης, Διαχείριση και Λειτουργία Συστημάτων Αυτοματοποιημένων Αποθηκών και Αεροδρομίων. Σχεδιασμός, Τεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους παραπάνω Τομείς.

Στρατηγικός προσανατολισμός ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η LAS Solutions δεσμεύεται πλήρως να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Δηλώνουμε την πλήρη συμμόρφωση στις περιβαλλοντολογικές νομικές και παγκόσμιες υποχρεώσεις, μέσω της συνεχούς αναθεώρησης και της ελεγχόμενης περιβαλλοντικής διαχείρισης που ισχύει σε όλους τους τομείς της δουλειάς μας. Εφαρμόζουμε πολιτικές που πληρούν τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001: 2015 με το οποί0 είμαστε πιστοποιημένοι και στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωσή του.

Περιβαλλοντικοί στόχοι:

Βασικοί μας στόχοι είναι η πρόληψη της ρύπανσης μέσω της επιχειρηματικής μας πολιτικής και των εκτιμήσεων κινδύνου. Ελαχιστοποιούμε επίσης την ποσότητα των αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, όταν είναι δυνατόν. Επίσης, δεσμευόμαστε για βιώσιμη χρήση των πόρων, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος καθώς και προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων μέσα από τις δραστηριότητες της εταιρείας μας. Οι εργαζόμενοι μας ενημερώνονται και καθοδηγούνται να σέβονται τις περιβαλλοντικές μας αρχές σχετικά με την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την πρόληψη της ρύπανσης. Ετησίως εξετάζουμε, αναθεωρούμε και ενημερώνουμε τους βασικούς μας στόχους για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων περιβαλλοντολογικών αναγκών του κόσμου.

Μέσα από τις φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες προχωράμε προς ένα πιο βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον μαζί με τους συνεργάτες μας. Φροντίζουμε να παρέχουμε διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα μας σε σχέση με τις δικές τους περιβαλλοντικές πολιτικές ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο συνολικός περιβαλλοντολογικός αντίκτυπός μας  ελέγχεται και μετριάζεται.

Η LAS Solutions Ltd δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά πολιτικές υγιεινής  και ασφάλειας μέσω των συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών μας στο χώρο εργασίας και σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε ενώ έχουμε ήδη πιστοποιηθεί με το OHSAS 18001: 2007.

Η γενική μας δήλωση υπογραμμίζει πέντε κύριους στόχους:

  • Δέσμευση να πληρούμε τις νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις σχετικά με την Υγιεινή και την Ασφάλεια (OHSAS 18001: 2007) στις εργασιακές μας δραστηριότητες.
  • Παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών, που σχετίζονται με την εργασία, κατάλληλων για το σκοπό, το μέγεθος και το πλαίσιο του οργανισμού, καθώς και για τον ειδικό χαρακτήρα των κινδύνων OH & S και των ευκαιριών OH & S.
  • Ενημερώνουμε για τις αρχές της εταιρείας στην υγιεινή και ασφάλεια μέσω της εκπαίδευσης μας και περιμένουμε από όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες να είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την δική  τους ασφάλεια καθώς και των άλλων.
  • Εξασφαλίζουμε ότι όλες οι εργασιακές μας δραστηριότητες γίνονται με ασφάλεια παρέχοντας τις κατάλληλες πληροφορίες, εκπαίδευση και καθοδήγηση. Αυτό συμβαίνει, εξασφαλίζοντας επίσης τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων και, όπου υπάρχουν, των εκπροσώπων των εργαζομένων.
  • Δεσμευόμαστε στη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης OH & S.

Οι υπηρεσίες μας συνδέονται με αυτόματα και μηχανικά συστήματα που μπορεί να είναι επικίνδυνα, ως εκ τούτου εστιάζουμε ιδιαίτερα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας μέσα από ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, εξαλείφοντας τους κινδύνους και μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο ττους OH & S κινδύνους.

Συνεχώς βελτιώνουμε και αναπτύσσουμε τα ποιοτικά μας πρότυπα για να εξασφαλίσουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Η διαχείριση της ποιότητας είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο του οργανισμού και υποστηρίζει τη στρατηγική του κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, έχουμε διαμορφώσει μια εταιρική πολιτική ποιότητας, που συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, ISO 9001: 2015, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσει βέλτιστες λύσεις με βάση την οικονομική αποδοτικότητα και την πρακτικότητα. Ως εκ τούτου, η LAS Solutions δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Επίσης  δεσμευόμαστε να ακούσουμε τα σχόλια των πελατών μας σχετικά με το έργο μας και να χρησιμοποιήσουμε τη γνώμη τους για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Προσπαθούμε επίσης να επιδρούμε θετικά στις κοινότητες, τις οποίες μπορεί να επηρεάσουν οι δραστηριότητές μας, μέσω υπεύθυνης συγκρότησης των υπηρεσιών μας και δοκιμαστικού ελέγχου  της ακρίβειας των λύσεων μας. Ως εκ τούτου, επενδύουμε σημαντική ενέργεια στην συνεχή αναθεώρηση, ενημέρωση και προώθηση των ποιοτικών στόχων, ενώ παράλληλα ικανοποιούμε τις ισχύουσες και τις νομικές απαιτήσεις.

Η διοίκηση της LAS Solutions δεσμεύεται επίσης από την πολιτική της για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση όλων των δεδομένων και πληροφοριών, που μπορεί να γνωστοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τους πελάτες. Η διαχείριση γίνεται αποκλειστικά από αρμόδια πρόσωπα που ακολουθούν διαδικασίες, βασιζόμενοι στην ηθική της μη αποκάλυψης πληροφοριών σε τρίτα μέρη για κανένα λόγο.

Up